Ledarskapsutbildning för chefer

Ledarskapsutbildning ger utveckling

ledarskapsutbildning för cheferEn ledarskapsutbildning har för många blivit en viktig del av utvecklingen som ledare och chef. Det finns utbildningar för chefer och ledare på både nybörjarnivå och mer erfaren nivå. Du kan lära dig om ledarskap i allmänhet eller få spetskunskap inom ett specifikt område, till exempel coachning eller arbetsrätt. En ledarskapsutbildning är en del av din kompetensutveckling som ledare och under en utbildning får du ta del av olika ledarskapsteorier, men framför allt många praktiska modeller och verktyg. Dessa kan du sedan börja använda direkt i din arbetsvardag.

Utbildningsledare lär dig om forskning i ledarskap

En ledarskapsutbildning leds av professionella utbildningsledare, som har många års erfarenhet av ledarskap. De är pålästa om senaste forskningen, till exempel hjärnforskningen. Hjärnan spelar en stor roll i hur du leder andra. Med rätt kunskaper kan du lära dig nyttja nya sidor av dig själv. Det är viktigt att lära känn såväl starka och svaga sidor av sig själv. Under en utbildning i ledarskap får du tillfälle att lära dig mer om dig själv. Du kan även få hjälp att se vad du behöver utveckla mer. Du får insikter om hur du kan bli ännu bättre inom de ledarskapsområden som du redan behärskar bra. Kontentan blir att efter en utbildning inom ledarskapsområdet har du helt enkelt fått redskap för att bli en ännu bättre ledare.

Lär dig att bli en ledare

Att ledarskapsutbildning är viktigt inser man lätt. Det blir tydligt när man följer förändringarna i sättet att se på ledaren. Som modern ledare behöver du utveckla ditt kunnande inom den enorma tekniska utvecklingen vi har idag. En utbildning ser till att du behåller din kompetensutveckling på en hög nivå. Du blir medveten om allt nytt som händer och kan lära dig de bitar som du behöver kännedom om. Driften av den dagliga verksamheten tar det mesta av din kraft. Det finns då en risk att det inte blir så mycket tid över till nya insikter. Men att avsätta ett par dagar för din egen utveckling är ett bra tips. Det frigör tid till att förkovra sig. Idag är det inte svårare än att sätta sig framför datorn, då det finns ett stort utbud av ledarskapsutbildning online.

Utbildning på distans

Under en utbildning på distans kan du ta del av en ledarskapsutbildning som är lika bra som att gå den på plats. Du lär dig om att sätta och följa upp mål, att ge feedback, att lyfta medlemmarna i ditt team, om grupputveckling med mera. Massor med nyttiga lärdomar med andra ord, som tillsammans kommer att utöka dina ledarkunskaper och bygga på dina färdigheter som ledare. Du vidgar ditt kunnande om ledarskap i såväl teori som praktik. Båda är lika viktiga för förståelsen av ledarskapet och utgör grunden från vilken du utvecklar dig vidare.

Ledarskapsutbildning lär dig om mål

För att som chef kunna följa att verksamheten går i rätt riktning behöver du följa upp att medarbetarna är på väg mot målen. Du behöver en plan för att kunna göra detta med jämna mellanrum. En ledarskapsutbildning ger dig verktyg för att arbeta fram en sådan plan. Att ha regelbundna uppföljningar med medarbetarna ger en möjlighet att prata om hur deras väg mot målen går. Om de behöver stöd av dig som chef kan du plocka fram din handledning från din utbildning och snabbt se hur du kan bistå. Du visar på detta sätt att du är intresserad både av deras bidrag till verksamheten, men också av deras resonemang kring att ta sig mot målen. På detta sätt skapar du kompetensutveckling för både personalen och dig själv.

Undervisning för ledaren

Undervisning i ledarskap för ledarenEn utbildning i ledarskap ger matnyttig undervisning i att formulera mål. Du lär dig att beroende på målens omfattning och verksamhetens volym bör du som chef bedöma vad som är rimliga intervall för uppföljning. Under utbildningen får du öva och diskutera kring hur detaljerat du vill följa upp målen. Du inser att det är en balansgång att ge handlingsutrymme till medarbetarna att lösa uppgifter på egen hand, och samtidigt följa upp att de har mognaden att utföra uppgifterna. I din måluppföljning kan du då välja att be medarbetarna att berätta om hur de arbetar mot målen, för att skapa dig en bild av om de behöver mer stöd eller mer detaljerad styrning.

Välj bland flera utbildningsdatum

Ledarskapsutbildning innehåller det som du måste kunna i ditt arbete för att kunna utöva hållbart ledarskap. Som tur är finns många olika utbildningar för ledare och många datum att välja bland. Du hittar säkert ett utbildningstillfälle som passar för dig. En bra utbildning i ledarskap för dig framåt mot ditt och dina arbetskamraters mål. För dig, som behöver leda utan att vara chef är dessa utbildningar guld värd. Det är inte alltid så enkelt att leda, speciellt inte den arbetsgrupp där man själv har arbetat. Du behöver helt enkelt lära dig nya insikter och få kunskap om nya metoder. Ibland behöver du komplettera med en repetitionsutbildning, för att påminna dig om extra viktiga ledarskapsområden.

Ledarskapsutbildning leder till ett nytt ledarskap

Nu är det dags att boka en ledarskapsutbildning. Du själv väljer vilken typ av utbildning du vill gå, men alla kommer garanterat göra dig  till en bättre ledare. Det är bara att välja den som passar dig och ditt företags behov. Ditt nya ledarskap blir då inte längre  bara en tanke utan verklighet. Efter en utbildning kommer ditt arbetssätt att ändras och du har påbörjat resan mot den ledare du alltid har velat bli. Varje steg du tar i din ledarskapsutveckling kommer att leda dig närmare målet och för varje utbildning bygger du upp fler och fler färdigheter inom ledarskapsområdet. Du lär dig saker om dig själv som du inte kände till eller bara anat. Verktyg sätts i dina händer som kommer att underlätta enormt i ditt ledarskap och utveckla dig som ledare och människa.

Lär dig att ge feedback

Feedback är ett av chefens viktigaste verktyg, vilket du lär dig under en ledarskapsutbildning. Genom feedback visar du nämligen tydligt för dina medarbetare vad som är önskat beteende och vad som de behöver förändra. En chef behöver utveckla sina färdigheter i att ge både korrigerande och positiv feedback. Det är viktigt att du har rätt kunskaper, annars kan det bli fel när man ger feedback.

En utbildning ger dig rätt kunskapsnivå

Med en utbildning ser du till att skaffa dig rätt kunskaper för att kunna ge feedback. Bland annat går utbildningen igenom att för att feedback ska få önskad effekt bör den vara så konkret som möjligt. Du lär dig även att den bör komma från ett beteende och gärna en situation, så att medarbetaren förstår vad han eller hon gjort bra och som är önskvärt även i fortsättningen. Du får metoder med dig, så att du kan välja rätt feedback. Till exempel kan en workshop handla om dessa två fall. Du får jämföra: ”bra jobbat igår” med att säga ”när du gjorde din presentation igår var du väldigt tydlig och höll ett jämnt och lugnt tempo. Det får du gärna fortsätta med i kommande presentationer”.

Förbättra dina färdigheter genom studier av ledarskap

En ledarskapsutbildning förbättrar dina färdigheter i att både ge och ta feedback. En del av utbildningen tar upp positiv feedback. Detta innebär att förstärker en individs beteende, och det bör du ge i stor omfattning. Eftersom människan har lättare för att registrera negativ information, behöver den positiva informationen överväga den negativa. Var därför generös med beröm för de beteenden där medarbetarna gör rätt. Som chef kan du med andra ord aldrig ge för mycket beröm för goda prestationer. Beröm och positiv feedback kan även ges inför andra, vilket är bra kunskaper att bära med sig.

Läroämnen för ledaren

Ett viktigt läroämne för ledaren är korrigerande feedback. Här måste du som chef vara mer noggrann. Se till att ha ordentligt med kunskaper i ämnet innan du använder denna form av återkoppling. Konstruktiv, det vill säga korrigerande feedback, kan tas emot på ett väldigt starkt sätt. Du behöver därför utveckla din färdighet i detta genom utbildning. Det finns en risk att medarbetaren i rädsla går i försvar och inte har förmåga att ta in det som sägs. Av denna anledning ska konstruktiv feedback alltid ges i enrum, och aldrig ges inför andra personer.

Du kan lära dig en modell för att ge feedback som öppnar upp för en bra dialog. Modellen innehåller ett jag-budskap, vilket innebär att du utgår från sändarens upplevelse av situationen. Det blir inte hotfullt, då det lämnar utrymme för mottagarens upplevelse av situationen. Metoden du får kunskaper om under en utbildning bygger på att sändaren inte kan hävda att denne pratar om en absolut sanning.

Ledarskapsutbildning lär om feedbackmodellen

ledarskapsutbildning lär att ge och ta feedbackFeedbackmodellen är en metod som du ofta får lära dig under en ledarskapsutbildning. Denna modell är effektiv för att ge återkoppling till medarbetare. Modellen är ett exempel på praktisk sakkunskap som du får med dig efter en utbildning. Följ stegen du får öva dig på att genomföra. Börja med att se till att ni kan vara i enrum. Första steget i manualen för feedback är att fråga medarbetaren om han eller hon är redo för feedback. Steg 2 i kunskapsbanken är att utifrån din egen bild av situationen så specifikt som möjlig beskriva vad du ser, till exempel: ”Igår på mötet upplevde jag att du var frånvarande och engagerade dig i din mobiltelefon mer än i mötet.” Fortsätt med att berätta vad det gör med dig: ”När du inte visar uppmärksamhet för mötet upplever jag det som respektlöst och det får mig att tappa tråden”.

Öva upp din skicklighet under en utbildning

Under en utbildning för ledare övar du upp din skicklighet i att ge feedback. Du förstår att du måste be om medarbetarens bild av situationen: ”Vad tänker du om det jag just sagt?” Kunskaperna du fått genom att du utbildat dig öppnar upp för att kunna identifiera om du och medarbetaren har samma bild av det inträffade. Du lär dig en metod för att stämma av om medarbetaren förstår vad du menar. Beskriv vad du önskar framöver: ”På kommande möten vill jag gärna att du stänger av telefonen och ägnar din uppmärksamhet åt mötet”. Skapa en överenskommelse med medarbetaren: ”Kommer du att kunna göra detta framöver?” Tacka för att medarbetaren öppnat upp för att ta emot feedback (om han eller hon gjorde det).

Det är tufft att ta emot konstruktiv feedback och det kräver mod från båda parter. Att visa att du vill ha ett öppet feedbackklimat och att du uppskattar att medarbetare kan ta feedback gör dessa situationer lättare i framtiden.

Praktiska och teoretiska färdigheter utvecklas

Dina praktiska och teoretiska färdigheter i att ge feedback utvecklas under en ledarskapsutbildning. Du får varva föreläsning med träning och övning. En övning lär dig att du alltid ska ge feedback i så nära anslutning till den inträffade situationen som möjligt. Detta för att situationen ska vara färsk i minnet både för dig som chef och för din medarbetare. Därtill skapar du större förtroende genom att inte komma med en rad överraskningar till din medarbetare i medarbetarsamtalet. Medarbetaren ska löpande vara informerad om hur du uppfattar hans eller hennes prestation, så att det finns utrymme att korrigera sig. Detta och mycket mer lär du dig under en utbildning i ledarskap.

Ledarskapsutbildning om att lyfta alla i teamet

Du som ledare har ett ansvar att lära känna dina medarbetare. Avsätt ett par dagar för en ledarskapsutbildning och lär dig hur du anpassar ditt ledarskap efter just din grupp. Din uppgift är att skapa ett bra team som tillsammans når bra resultat. Detta är inte möjligt om du inte tar dig tiden till att lära känna varje individ. Som ledare ska du hitta varje medarbetares unika talang. Detta gör du genom att prata med varje anställd om vad han eller hon tycker bäst om med sitt arbete. Medarbetarsamtal fyller ofta sin funktion, men att sitta ner på tu man hand med sin chef en gång om året är inte tillräckligt. Genom att med genuint intresse möta dina medarbetare, och lägga dig vinn om att förstå deras personlighet och deras drivkrafter både på och utanför jobbet, skapar du bättre relationer och starkare förutsättningar att bygga ett starkt team.

Fortbildning för ledaren är effektivt

Någon har sagt att som chef är man aldrig bättre än summan av medlemmarna i teamet. Detta blir tydligt i och med de lärdomar du får under fortbildningen i ledarskap. Du får förståelse för att gruppen inte heller är starkare än den svagaste länken. Vad innebär då detta? Som chef arbetar du genom dina medarbetare. Ett team som ägnar sin tid åt konflikter eller en medarbetare som inte presterar på topp sänker resultaten. Därtill innebär detta ofta också en dålig arbetsmiljö för de som är på arbetsplatsen. Om en person underpresterar, eller om några medarbetare i teamet är i konflikt, drabbar detta alla. Hur ska du då som chef arbeta för att alla dina medarbetare kan lyftas och uppmärksammas? Jo, du ska se till att du själv är utbildad i ledarskap och att din personal också får adekvat utbildning.

Ledarskapsutbildning gör stor skillnad

Var lyhörd, intuitiv och studera interaktion. Som chef kan man göra skillnad genom att under några timmar varje vecka fokusera just på samarbetet och stämningen på arbetsplatsen. En ledarskapsutbildning ökar på din kunskapsnivå om kommunikation i gruppen. Det gäller att vara nyfiken och studera interaktion och kommunikation i gruppen, där kroppsspråk kan vara en viktig indikator på hur trivsel och samarbete fungerar. Som chef bör du underlätta för spontana diskussioner och uppmana till kritiskt och konstruktivt tänkande.

Ledarskap genom utbildningUtveckla nya rutiner under en utbildning

Kanske kan du införa några nya rutiner och aktiviteter i vardagen, där hela gruppen involveras. Under en utbildning för ledare får du tid att reflektera på detta. Det kan vara allt från olika former av veckomöten till aktiviteter utanför själva arbetsplatsen. Fundera även på hur medarbetarnas situation på arbetet bidrar till att de kan lyfta varandra. Finns ett klimat där man faktiskt får visa vad man gjort bra? Är det också ok att berätta om de saker som blev mindre bra? Finns utrymme att skratta åt det som blev fel, och att lära sig av varandras misstag. Ett team som vågar visa båda sina framgångar och misstag för varandra lär sig mycket, och som en positiv bieffekt skapas ett klimat där man både får vara mänsklig och framgångsrik.

Lär dig att vara uppmärksam mot alla i teamet

Som chef kan du ta för vana att alltid uppmärksamma alla bra saker som görs. Fira framgångar. Lyft upp alla bra saker dina medarbetare gör. Låt de som behöver gå en ledarskapsutbildning. Visa att ni är på väg framåt tillsammans, och att en medarbetares framgång är allas framgång. Detta skapar energi och kämparlust. Be gärna dina medarbetare att själva berätta om vilka framsteg de har gjort och hur de kan vara till hjälp för sina kollegor för att de ska nå samma framgångar.

Ledarskapsteorier om kultur

Att skapa en positiv kultur på arbetsplatsen är något av det bästa du kan göra som chef för att skapa ett starkt team. Genom en utbildning lär du dig mycket om teorierna bakom kulturen och varför den ofta sitter i väggarna. Börja med att be de som är trygga i sin roll att dela sina framgångar, för att få andra att våga. Var dock noga med att lyfta alla medarbetare och deras framgångar, oavsett hur små framgångarna är. Du vill inte favorisera någon medarbetare, utan snarare visa att alla i teamet är viktiga utifrån sin kunskap, och att alla har något att lära de andra.

Ledarskapsutbildning om gruppens utveckling

Du som är chef kommer att följa ditt team genom utveckling och förändring. Men för att du ska kunna göra detta behöver du ibland gå en ledarskapsutbildning. I olika situationer kräver grupper olika sorters ledarskap för att vara trygga och fungera optimalt. Gruppens olika faser avgör om du som chef behöver styra med en fastare hand eller kan inta en mer avslappnad roll gentemot dina medarbetare. För att kunna tillämpa detta krävs att du har kunskap i gruppers utveckling. Därför bör du som chef vara medveten om och kunna tillämpa situationsanpassat ledarskap.

Studier av olika ledarskapsmodeller

Det finns olika modeller som beskriver hur en grupp utvecklas över tid, vilket du kan studera under en utbildning. Vi kommer här att titta närmare på psykologiprofessor Susan Wheelans modell för att ge en bild av detta. En grupp är enligt Wheelan en samling människor som har samma mål och metoder för att uppnå dessa. Nedan följer en kortfattad sammanfattning, och en rekommendation är att studera mer om detta. En god kunskap om en grupps utveckling hjälper dig som chef att skapa produktiva team. En utbildning för ledare tar ofta upp Susan Wheelans modell.

Få djupare kunskap om arbetsgruppens olika stadier

Som chef är det viktigt att veta i vilket stadium i processen arbetsgruppen befinner sig. En ledarskapsutbildning går igenom alla stadier och förklarar vad som sker i var och en av dem. Gruppen behöver olika sorters ledarskap beroende på var i sin utveckling de är. Det kan också vara klokt att hjälpa gruppen att själva förstå var i utvecklingen de befinner sig. Skapa en större förståelse för deras egna och kollegornas reaktioner och beteenden.

Ledarskapsutbildning för bättre ledarskap
Utbildning för chefer skapar bättre ledarskap

Förkovra dig i utvecklingsfaserna för gruppen

Ledarskapsutbildning för chefer innebär förkovring i att förstå de olika utvecklingsfaserna för gruppen och är grundläggande för ledaren att kunna. Det kan vara bra att tänka på att när en grupp förändras startar man om i fas ett. En förändring kan vara att en ny medlem kommer in i gruppen, eller att en medlem slutar. När detta sker går gruppen igenom stegen ännu en gång. En grupp som tidigare gått igenom stegen och som är trygga med varandra går dock igenom utvecklingsfaserna snabbare än en grupp där medlemmarna är helt nya för varandra.