Ledarskapsteori

Ledarskap och ledarskapsteori – en riktig ledare

Ledarskap och ledarskapsteori har under det senaste århundradet blivit mer omdiskuterat med ökade efterforskningar. Människor intresserar sig för ledarskap. Det öppnar upp för kurs i ledarskap hos många yrkesverksamma. För det har kommit att utvecklats till ett viktigt verktyg i vårt tjänstesamhälle.

Stora efterforskningar har inte gjorts på grund av att det har varit en stor naturlig del utav vårt samhälle. Såsom vi har accepterat, auktoritärt ledarskap i hemmet, i byn och i nationen. Kungen, hövdingen, eller fadern i huset förr i tiden, var ledarna.

Dessa ledare var födda till ledare med ärvd instrumentell makt. Man kunde åberopa rätten till sin makt genom födslorätten. Den äldsta sonen i kungafamiljen ärvde tronen. Samma som fadern eller den äldsta manliga släktingen var den som var familjens överhuvud. De andra lydde, annars innebar det finansiella konsekvenser. Ett sätt för de som inte har ställning i samhället är att gifta in sig.

Maktens ledarskap

I dagens samhälle är det inte nödvändigt att gifta in sig i en framstående familj. Eller med någon som har en viss ställning. Makten idag har skiftats från att vara tillgänglig och ärvd i rakt nedåtgående för de som står på toppen av ”pyramiden”. Och då till att gemene man kan avancera inom företag eller inom politiken genom utbildning och hårt arbete. För vissa som ska ”följa” den som leder är det inte alltid självklart att de vill lyssna. Speciellt inte om de inte är rädda om det leder till specifika konsekvenser.

Ledarskapsteori om makten

Detta är något som en av de mest kända ledarskapsteorier menar, Machiavellis bok Fursten. Vissa menar att han i sin ledarskapsteori har en speciell syn på makten. Och då är makten över resurser ytterst viktigt och motiverande för de som blir ”ledda” att ”följa”. Mer om detta kan du lära dig under en kurs i ledarskap och ledarskapsteori.

Ledarskap i ett historiskt perspektiv

Ser man ännu längre tillbaka i tiden, tillbaka till de gamla grekernas tid var det demokrati. Ledarskapet var ingenting definitivt. Den som kunde övertyga folkmassan om vad som bör göras. Vad som är eller upplevs vara viktigast blev vald när det skulle röstas.

Politikerna i det dåvarande Grekland utbildade sig inom retoriken, ett kraftfullt verktyg vill jag själv säga inom ledarskap. Man kan säga att redan då fanns det kurs i ledarskap. Kurs i hur man får medhåll från de man leder eller ska komma att leda. Det är mycket likt vad man började forska om i mitten av 1800-talet. Man försökte söka ledarskapsegenskaper i den individuella ledaren.

Forskarna trodde då att ledarskap var lyhörd till vissa typer av personliga karaktärer den som ledde besatt. Det som inte kunde förklaras, förklarades med att det var någonting man var född med. I början tänkte man inte mycket på möjligheter i kurs i ledarskap och ledarskapsteori.

Ledarskapsteorin

Under 1840-talet blev begreppet ”Great Man” populärt inom ledarskapsteorin myntad av skotten Thomas Carlyle. Han menade att en ledare var född till ledare med en viss mängd utav personliga karaktärer. Kort sagt, en ledare är född till ledare.

Den samtida kritikern Herbert Spencer påpekade att det som Carlyle påstår är född till ledare. Egentligen formades utav dess omgivning. Situationer i närheten, möjligheten att lösa problem kan ses som en naturlig form utav kurs i ledarskap som händer i den naturliga miljön.

År 1974 identifierade R.M. Stogdill en lista av drag och egenskaper som inkluderade personlighet, intelligens och de fysiska attributen (som skulle kunna vara karisma byggd på: längd, maskulinitet, utseende mm.). Med det menar Stogdill, som i en variant av Carlyle, att en person föds till att leda.

Född till ledare eller inte

Än så länge har vi bara tagit upp personer som har varit födda till ledare. Eller de som har haft den omgivning som främjat deras möjlighet att utagera ledarskap. För många kanske ledarskapet inte är deras naturliga element. Där en kurs i ledarskap skulle vara fördelaktigt för det inte är många de behöver bestämma över.

Ett bra exempel finns inom kulturen där de främsta musiker inte alltid är de bästa lärarna. De gör saker utan att veta exakt vad det är de gör som är bra. En riktigt duktig säljare som blir befordrad till chef. Vet inte nödvändigtvis hur man får andra säljare att sälja bra.

Kurs i ledarskap

I en djupare analys kan man se att det finns tekniker man kan utöva för bra ledarskap, tekniker man kan lära sig autentiskt genom den roll man blivit tilldelad sig i sin omgivning eller kurs i ledarskap och självstudier i ledarskapsteori.

Vad är ledarskap egentligen?

Vad är ledarskap? Den ursprungliga betydelsen för ledarskap är ”att resa” eller ”att guida”. Det är inte att förvilla med begreppet management vars etymologiska betydelse härstammar från latinska ordet för ”hand”, eller italienska ”agera”. Syftet med ledarskap är att person A vill få person B att göra någonting, även om det inte är person B:s huvudönskemål. Just det med att ”få” någon att göra någonting kan man lära sig på många olika sätt.

Man kan ha en mentor som man följer i dess vardagliga arbete, en coach som hjälper och följer upp i ens utveckling. Annars kan man ta en utbildning eller kurs i ledarskap där man lär sig ledarskap och ledarskapsteorier.

Ledarskapsteori och forskning om ledarskap

En annan forskning som skulle kunna vara empiriskt baserat, och stödjer argumentet att ledarskap inte bara är medfött är vilken syskonplacering man är född i. Detta liknar mycket ledarskapsexpert Herbert Spencers ledarskapsteori. Vilken placering inom syskonskaran påverkar en individ? Och som syskonforskaren Elisabeth Schönbeck sa att man fick utbildning inom ledarskap redan i barnkammaren.

Forskning visar att 95 % av företagsledare är det äldsta syskon eller ett ensambarn. Äldsta syskonet i familjen har redan sedan liten i barnkammaren fått gå kurs i ledarskap i hur man får syskonen att följa en. Hur man behåller auktoriteten som den ett par år äldre. Bli mer förnuftige utav syskonen på ett organiskt sätt.

Då frågar man sig vari ensambarnen fått sin kurs i ledarskap i barnkammaren när det ensamma barnet inte har någon att gå kursen med? Utan följare, brukar inte heller finnas en ledare. Ensambarnet har sedan liten blivit omgiven av vuxna föräldrar, mor- och farföräldrar. De kan man dela in i två större grupper som i baby-ensambarn och vuxen-ensambarn. Givetvis är det vuxen-barnet som i framtiden naturligt intar en ledarskapsroll. Då den redan från barnsben varit omgiven av vuxna, haft ett ”vuxnare” sinne än sina jämnåriga kamrater. Låter det som en hållbar ledarskapsteori?

Ledarskap eller management

Ledarskap kan lätt förvillas med vad som är management. En stark ledare kan vara väldigt duktig i att organisera, samtidigt som denne har en naturlig fallenhet för ledarskap. Samtidigt som ledarskap och management går hand i hand där ledaren ledarskapet är när alla har samma mål som ledaren. Men ledaren behöver praktiskt strukturera upp hurdant man ska komma till målet genom management.

Utan en fungerande management kan en med bra ledarskap kunna nå tilltänkta mål. En ledare kan förvisso få medhjälpare som ser till att den löpande management fungerar. En kurs i ledarskap självstudier i ledarskapsteori bör innehålla både hur man leder och hur man praktiskt tänkt nå resultatet man tänkt sig.

Fenomenet ledarskap och ledarskapsteori

Forskning inom ledarskap söker förklara fenomenet ledarskap, täcka området och finna svaret på hur man kan utbilda, hålla kurs i ledarskap. Intresset för kurs i ledarskap och ledarskapsutbildning (även chefsutbildning) har ökat med takt av urbaniseringen. Övergången från ett industrialiseringssamhälle till ett servicesamhälle, vars huvudverktyg för framgång stavas kommunikation.

Med många nya förändringar och möjligheter har det också gett en uppsjö av ledarskapsteorier, ledarskapsutbildningar och kurs i ledarskap är ett resultat av denna transformering. Man har också upptäckt att ledarskap finns på många ställen. Och inte bara de med hög maktställning är den enda som behöver veta hur man utövar ledarskap. Även det har främjat utbudet av utbildning. Och kurs i ledarskap men även självstudier i ledarskapsteori.

Ledarskapshistoria

Idag kan vi tycka att synen på ledarskap enligt T. Carlyle, att ledaren är född till ledare är naiv. Teorin var populär under 1800-talet bland populärhistoriker som studerade huruvida historiska kungar och revolutionärer kom till makten som Napoleon, Julius Ceasar, Luther mm. personer med stora personligheter och karisma. Samhällsnormen var att lyssna till auktoriteten. De stora ledarna hade stor instrumentell makt. Och behövde inte någon kurs i ledarskap eller självstudier i ledarskapsteori. För människorna då var rädda för de åtföljande konsekvenserna.

Dagens samhälle är uppbyggt på ett annat sätt. Yttrandefrihet och tryckfriheten utgör en av de viktigaste grundbultar i väst. Att våga uttrycka åsikt kan man säga kräver inte någon Napoleon. Som förmedlar den ofta förtryckta massan. Bloggare, debattörer och kolumnister som kritiserar och granskar behöver inte befara för sin säkerhet. Eller oroa sig för att skända sin familjs heder eller bli utdriven från sin by. Denna företeelse är inte ovanlig i världen bland länder där diktatur fortfarande råder.

Ledarskapsexpert Kurt Lewin

En av de tidiga forskarna inom ledarskap är ledarskapsexpert Kurt Lewin. Han dela in ledarskapet tre områden givet beslutsprocessen, vilket är den auktoritära, demokratiska och laissez-faire ledare. Den auktoritära ledaren tar beslut utan att konsultera medarbetarna, de gör det ledaren säger. Den auktoritära ledaren har vanligtvis en stor instrumentell makt.

Ett av de vanligaste och första man stöter på inom ledarskapsutbildning är den formella makten, behörigheten att kunna bestraffa och belöna medarbetarnas givna beteende. Oftast krävs det inte att man har tagit en kurs i ledarskap och självstudier i ledarskapsteori för att kunna leda. Ett exempel är att medarbetarna har tillräckligt mycket med motivation att arbeta om de behöver sin lön, men inte får den om de inte gör det som ledaren förväntar sig.

I historien kan man se denna ledarskapsutveckling från den auktoritära härskaren till att delegera beslutsfattandet nedåt i organisationen (eller då i samhället bland adeln, borgare och präster).

Ledarskapsexpert Lewins tre ledartyper

Den andra typen av Lewins tre ledartyper är den demokratiska ledaren. Skillnaden mellan den demokratiska ledaren och laissez-faire ledaren är att den senare låter sina undersåtar ta över alla beslut. Den demokratiska ledaren är någonting mittemellan som lyssnar till medarbetarnas åsikter, samt får en chans att påverka beslutsfattandet.

Kurs i ledarskap och självstudier i ledarskapsteori , någon form av praktisk erfarenhet (som att växt upp med syskon, tagit ansvar i skolan i studentboard osv.) att tillgodose flera parters intressen är viktig när man utövar demokratiskt ledarskap. Personligen skulle jag ifrågasätta laissez-faire typen varför man ens behöver en ledare. Hur följer man en ledare när man följer det man själv vill göra när ledaren inte finns där för att ge riktlinjer?

Ledarskapsexpert Carlyle

Max Weber som var samtida med ledarskapsexpert Carlyle var dock inne i sin ledarskapsteori på en liknande spår som Carlyle; en ledare är någon som är karismatisk. En personlig tillgång som är svår att härma, varför det är inget man kan lära sig genom en kurs i ledarskap. Det är inte helt omöjligt med vissa yttre modifikationer och symboler (titel, kläder, rum, plats mm.) för att visa den ställning man har som ledare.

Weber beskrev den karismatiska ledaren som ”en dominant, en stark önskan att influera andra, självsäker, har en stark känsla av ens egna moraliska värden” (Northouse, 2004). Många forskare finner denna stil ändå inte tillfredsställande som en förklaring till mångfald av ledarskapstyper.

Ledarskapsexpert Douglas McGregor

Ledarskapsexpert Douglas McGregor som levde under 1900-talets första hälft, menar i sin ledarskapsteori att det finns två typer av mänsklig natur givet ledarens syn på medarbetarnas motivation, han delar in dessa i Teori X och Teori Y.

Den traditionella synen, Teori X, anser den autokratiska ledaren att alla människor är lata, undviker ansvar och ogillar arbete. Men i Teori Y, har den motsatta synen på människans om ser arbetet som en del av livet och söker ansvar, där ledaren är participerande och söker förbättra medarbetarnas förmåga till nytänkande, nyskapande och kreativitet. En kurs i ledarskap skulle belysa olika typer av medarbetare och hur man kan på olika sätt motivera och stimulera de för ett arbete med bättre resultat.

En passande modell för chefsutbildning är Blake-Mouton Managerial Grid där ledarstilen och ledarens beteende är anpassad efter kontexten. Det är viktigt inom chefskapet att anpassa ledarskapsstil då man har en mer individuell kontakt med medarbetarna, allt enligt modern ledarskapsteori.

Ledarskapsteorin förändras

Med tiden evalverade ledarskapsteorin där fler och fler forskare söker förklara fenomenet ledarskap där förklaring av den enskilda ledaren inte längre är tillräcklig. I ledarskapsexpert Fiedlers situations- eller kontingent baserad ledarskap från senare 1900-talet delar ledarskapet i två fokusgrupper: uppgiftsorienterad respektive relationsorienterad ledare. Beroende på vilken typ av industri, behöver man i kurs i ledarskap eller självstudier vara mån om vilken typ av ledarskap man bör rekommendera.

Bästa av världarna inom ledarskapsteori

I de bästa av världarna inom ledarskapsteori är att använda något utav de båda, anpassa ledarskapet efter någon av de två typer av ledarskap efter de enskilda medarbetarnas karaktär och behov. Vissa arbetare arbetar bäst med uppgiftsorienterade ledare med tydliga direktioner, andra behöver idéer och har svårt att jobba inom en viss typ av ram. Det vore fatalt för vissa kreativa industrier att ha ledare som enbart koncentrerade sig på exakta detaljer och strypa kreativiteten och nytänkande.

Ledarskapsteori med relationsbaserat styrsätt

Relationsbaserat styrsätt skulle kunna vara lämpligare för att lära känna varandra bättre, där båda parterna får en chans att veta vilka preferenser ledaren efterfrågar och ledaren vet om just den personen är passande för uppgiften. Samma gäller forskningsinstitut, det kan vara svårt när ledaren i vissa fall inte har expertiskunskapen eller kunskap om ledarskapsteori och enbart ska samordna arbetet.

Ledarskapsteori under 80-talet

Ledarskapsexperter som Hersey och Blanchard utvecklade en annan ledarskapsteori som liknar Fiedlers situations- och kontextbaserade ledarskapsteori. Men denna är mer inriktad på själva situationen. Denna modell från 70-/80-talet delar in arbetarna i motiverade och omotiverade arbetare och hög och låg kompetens. Detta ger oss fyra olika typer av situationer med låg kompetens med hög och låg motivation, och hög kompetens med hög och låg motivation.

Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap

Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap här är att motivera arbetarna på rätt sätt, och ge de passande arbetsuppgifter som de klarar av. Därmed inte sagt att det dessa forskare har hittat receptet på det perfekta ledarskapsresultatet. Trots den senare tidens stora intresse för ledarskapsutvecklingen pågår en fortsatt forskning inom detta ämne, och ämnet ledarskap florerar under kurs i ledarskap.

Historiens visar på ledarskapsteori i förändring

Under historiens gång har ledarskapsteori och ledarskapsutvecklingen och dess forskning, ändrat inriktning upprepade gånger. Många gånger inom ledarskapsutvecklingen och dess forskning upprepade tankesätt om ledarskap, med olika fokus på olika komponenter inom ledarskap.

Ledarskapsexpert med relationsorienterad modell

Ledarskapsexpert Northouse kom fram till en relationsorienterad modell, han menar att det finns två olika typer av relationer mellan ledare och följare (dvs. arbetare): in-group, som baseras på ömsesidigt förtroende, respekt och arbetare som kan tänka sig att göra det ”lilla extra” för den personliga kontakten med ledaren.

Out-group har en formell kontakt med ledaren för det saknas ömsesidigt förtroende och respekt. En repris från de gamla styrelsesätten där man hade lite kommunikation med out-group, och det kurs i ledarskap främjar in-group där man lär sig hur man ska leda med mer personlig kontakt, all ledarskapsteori slutar med att kommunikation är ledarskap med andra ord.

Ledarskapsteori för bättre ledarskap