Ledarskapsfilosofi

Formulera en ledarskapsfilosofi för att skapa en tydlig vision av arbetet med ledarskap i din organisation. Genom denna kan organisationen på ett effektivt sätt förmedla planen för ledarskapsutvecklingen, och de grundpelare som organisationens ledarskap ska vila på. I arbetet med att ta fram en ledarskapsfilosofi kan till exempel en extern ledarskapskonsult vara behjälplig, så att man som chef kan vara en del av sin arbetsgrupp i detta arbete. På detta sätt markerar ni att ni är på väg framåt tillsammans. Ytterligare en fördel med att anlita en extern konsult är att få ett perspektiv utifrån, och få guidning av någon som inte är personligt involverad i personalgruppen och organisationen. En extern ledarskapskonsult kan också säkerställa att alla i organisationen kan delta i framtagandet, genom att ta över koordinerande av uppgiften från de högre cheferna. Dessa kan då delta på lika villkor som övriga chefer.

Utifrån en ledarskapsfilosofi kan även en ledarskapspolicy formuleras. Även denna utgör ett styrdokument som utifrån den vida vision som ledarskapsfilosofin utgör, blir en mer konkret guide för organisationens syn på ledarskap. Att arbeta med dessa olika ledarskapsstrategier kan upplevas en aning vagt om man inte gjort det tidigare. Det kan vara svårt att se den konkreta vinsten av att utveckla dem, och även det slutgiltiga resultatet kan vara svårt att visualisera. Även av denna anledning kan det vara klokt att anlita en ledarskapskonsult som kan leda processen i mål, samtidigt som han eller hon kan försäkra att motivationen kring utvecklingen hålls kvar.

En ledarskapsfilosofi och en tillhörande ledarskapspolicy fungerar som ett paraply for organisationens chefer. Dessa dokument ska guida alla chefer i vad ledarskapet i den aktuella organisationen ska stå för. Detta blir en gemensam boj att förankra sig i, och som man kan återkomma till för att understryka vilken typ av ledarskap man förväntar sig inom organisationen.

Mentorskap och handledning för nya chefer

Genom ledarskapskurser och litteratur kan man få nyttig information kring ledarskap i teorin. Viktigare är ändå att lära sig ett fungerande ledarskap i praktiken. Genom att varje dag träna på sina ledarskapsegenskaper i olika utmanande situationer blir man mer trygg som chef. Om man behöver någon som guidar genom ledarskapsresan, kan det vara en god idé att skaffa en mentor. En mentor kan fungera som bollplank för de funderingar som dyker upp i vardagen och kring rollen som ledare. Vidare kan en mentor utmana chefen genom att ställa klargörande frågor. Du som har arbetat länge som chef kan även fungera som mentor för någon som nyligen påbörjat sin chefskarriär. Många mentorer upplever sin uppgift mycket givande, och de kan lära sig mycket genom att vägleda sin adept.

En mentor kan vara en senior kollega som arbetat länge som chef inom samma bransch. Det kan även vara en chef som arbetar inom en helt annan sektor, och som har erfarenhet att dela med sig av. För den som är ny som chef och som skaffar en mentor är det en god idé att avsätta tid för att träffa denna mentor. Som chef kan tiden ha en tendens att slukas av olika projekt och människor med olika intressen. Därför är den viktigt att prioritera tiden för utveckling genom sin mentor. Det är även av stor vikt att hitta en mentor med vilken personkemin stämmer bra, och med vilken chefen känner att han eller hon kan vara öppen och ha en god dialog. Denna person kan hjälpa chefen att spegla sin egen utveckling i ledarskapet och vara ett gott stöd för chefen i det dagliga arbetet.

Ledarskapsfilosofi – ett sätt att tänka

Ett annat stöd i chefsutvecklingen kan vara att anlita en handledare eller coach. Denne kan då hjälpa dig att tänka rätt i din ledarskapsfilosofi. Ofta är denna person en professionell aktör, vars uppdrag är att hjälpa dig att ta fram dina styrkor och stärka de sidor du behöver utveckla. Det kan vara mycket givande att få diskutera sin arbetssituation och hur man hanterar olika situationer med någon som står helt utanför organisationen. Man kan få goda råd om hur man kan agera i olika situationer, och det finns någon som kan spegla den utveckling man gör som chef.