Ledarskapsutbildning med coaching

Ledarskapsutbildning med coaching – Gruppcoaching

En ledarskapsutbildning med coaching är perfekt om du vill skapa ett team med självgående individer. Genom att du lär dig att coacha såväl individerna som gruppen frigörs tid för utveckling. Skillnaden mellan att coacha enskilda individer och att coacha grupper är fokuset. Coachen i individuell coaching arbetar med individen i fokus, medan en gruppcoach har gruppen i fokus. Det medför att en gruppcoach måste kunna engagera alla i gruppen och se vad som händer med var och en. Gruppen är inte starkare än dess svagaste länk visar ledarskapsteorier.

Vad som händer i gruppen är lika viktigt som vad som händer med personerna som ingår i gruppen. Detta får du lära dig under en ledarskapsutbildning med coaching. För att förstå det som händer i gruppen behöver coachen ha kunskap om grupprocesser och grupproller. I gruppcoachning är det viktigt att stanna upp mellan varven och stämma av att alla är med på tåget. Om det inte känns bra, måste coachen göra gruppen uppmärksam på att det är något som inte stämmer. Gruppen sitter med svaret! Det är grunden inom ledarskapsfilosofi med inriktning mot grupper.

Det är viktigt att samtliga i gruppen har förtroende för coachen. De måste lita på att han eller hon kan hantera situationen. Både i individuell coachning och gruppcoaching har individen eller gruppen ansvar för sitt eget lärande och sitt engagemang. Du bör vägleda dem, men inte leda dem.

Individuell coaching i grupp genom ledarskapsutbildning

En coach och en gruppcoach har samma synsätt. Det vill säga att coaching handlar om processer för att frigöra och utveckla människors potential. En ledarskapsutbildning med coaching ger dig kunskaper om att energi och fokus är inriktade på möjligheter och lösningar. Gruppens mål är i fokus. Det finns dock en skillnad mellan individuell coaching i grupp och gruppcoaching.

Individuell coaching i grupp sker när flera personer ingår i en coachingsgrupp. Gruppens enda mål är att varje individ ska uppnå sina individuella mål. Arbetet i gruppen utgår då från varje deltagares unika situation, personliga mål, genomförande och resultat. Personerna som ingår i gruppen kan bli coachade antingen enbart av coachen eller av både coach och övriga medlemmar i gruppen.

Ledarskapsutbildning lär dig att coacha

En ledarskapsutbildning med coaching är mycket bra för dig som vill lära dig att coacha på rätt sätt. Utbildningen ger kunskaper om att den som deltar i individuell coaching i grupp har möjlighet att utvecklas. Både när hon blir coachad och när hon lyssnar och reflekterar över vad som sägs när andra i gruppen blir coachade. Exempel på sådana grupper är hälsogrupper och chefsgrupper. Gruppcoaching däremot sker när en grupp personer deltar i coaching för att gruppen som helhet ska uppnå gemensamma mål. Gruppens mål och vägen mot att nå dem är överordnat varje ingående individs mål och utveckling.

Gruppcoaching handlar om att sätta igång en lär- och utvecklingsprocess. Denna bygger på övertygelsen att gruppen som coachas själv har de resurser som bäst lämpar sig för att utveckla gruppen. Det vill säga att svaren finns inom gruppen. Gruppen ska ha en gemensam riktning mot gemensamma mål och genom att använda sig av gruppens möjligheter kan de ta sig förbi hinder. Gruppen står i förgrunden och individen i bakgrunden. Gruppcoachen söker lösningar med hela gruppen i fokus.

Gruppen betraktas närmast som en individ. För gruppen innebär gruppcoachingen också förbättrad kommunikation och tillit mellan gruppmedlemmarna. Det beror på att gruppens medlemmar tillsammans sitter och pratar om vad de tycker, tänker och är fokuserade på att nå de gemensamma målen.

Gruppcoaching fokuserar på mål och lösning

Det finns ett flertal andra grupparbetsmetoder som liknar gruppcoaching, men som skiljer sig antingen på att metoden i första hand inriktar sig på enskilda gruppmedlemmar, eller på att fokus i första hand är inriktat på problemlösning eller den nuvarande situationen. Att börja med gruppens ”nu” innebär exempelvis ofta att onödig kraft läggs på denna fas, vilket i sin tur för med sig att gruppen har svårt att lägga energin på målen, och hur de ska nå dit.
Gruppcoachens förhållningssätt skiljer sig också från handledare och konsulter som arbetar med grupper. De senare är vanligtvis skolade inom den psykodynamiska skolan, vilket innebär att deras fokus i första hand ligger på perspektivet här och nu, samt att de inte ser sig som att de är i partnerskap med gruppen.

Ledarskapsutbildning lär dig en arbetsmodell

Gruppcoaching är den enda arbetsmodell i arbete med grupper, där fokus ligger på gruppens mål och hur gruppen ska nå dit. Det innebär att gruppens energi riktar sig mot mål och lösning. Detta och mycket mer lär du dig under en ledarskapsutbildning med coaching.